Mae meddygon plant yng Nghymru am ddatblygu rhagor o sgiliau er mwyn helpu aelwydydd tlawd.

Yn ôl paediatregwyr, mae rhieni a phlant yn wynebu tlodi ac anghydraddoldebau.

Mewn arolwg o 500 o baediatregwyr ar draws y DG, roedd 60% yn dweud fod yr argyfwng costau byw yn cael effaith uniongyrchol ar iechyd plant.

MWY: 

Dywedodd un paediatregydd: “Dw i wedi gweld teuluoedd sydd ddim yn gallu fforddio cynhesu’r cartref oherwydd y gost uchel. Ac mae costau trafnidiaeth yn golygu nad yw rhai rhieni yn gallu ymweld â phlant sy’n ddifrifol wael mewn ysbyty.”

Dywed Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH): “Mae’n hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn gweithredu er mwyn taclo anghydraddoldebau a thlodi sydd ar gynnydd ar hyd a lled y wlad.”

Mae’r Coleg yn galw arni: “I adolygu’r strategaeth tlodi plant ac i ehangu’r Cynllun Plant a Phobol Ifanc.”

Mae’r argyfwng costau byw, meddai’r paediatregwyr, yn arwain at fwy o broblemau iechyd meddwl a llai o fwyd maethlon. Yn ogystal, mae cynnydd mewn teuluoedd sy’n methu cadw apwyntiadau meddygol oherwydd costau teithio.

Heddiw, Medi 21, mae’r Coleg yn cyhoeddi adnoddau fydd o gymorth i baediatregwyr roi cefnogaeth i deuluoedd tlawd sy’n dod i’w gweld.

Yn ôl y Coleg, mae modd osgoi anghydraddoldebau a gwahaniaethau iechyd rhwng grwpiau gwahanol o fabanod, plant a phobol ifanc. Dengys tystiolaeth fod tlodi plant yn ffactor allweddol sy’n gyrru’r broses, sy’n gallu parhau am oes ac sy’n effeithio ar ddyfodol person.

Ar hyn o bryd, mae anghydraddoldebau iechyd yn costio bron i £322 miliwn bob blwyddyn i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.

Mae tlodi plant yn waeth yng Nghymru nag unman arall o fewn y DG.

Dros y bum mlynedd diwethaf mae tlodi plant wedi cynyddu mewn 20 allan o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.