Mae’r cynlluniau swyddogol ar gyfer maes parcio aml-lawr a gorsaf fysiau newydd Hwlffordd wedi’u cadarnhau a’u cymeradwyo gan Gyngor Sir Penfro, ar ôl i’r safle presennol gael ei ddymchwel yn y dyfodol.

Mae’r maes parcio aml-lawr presennol wedi sefyll y tu ôl i Ganolfan Siopa Glan yr Afon ers blynyddoedd, ond mae disgwyl iddo gael ei ddymchwel yn dilyn asesiad o'r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae cynlluniau wedi’u dylunio i wella'r maes parcio a’r orsaf fysiau yn y dref - cynlluniau a gymeradwywyd gan Neuadd y Sir yr wythnos diwethaf.

Fe ddangosodd yr asesiad fod gan y maes parcio presennol amryw o ddiffygion a oedd yn effeithio ar ddefnydd a diogelwch y safle. Argymhellwyd ei ddymchwel er mwyn mynd i’r afael â chostau adnewyddu sylweddol.

Dangosodd adroddiadau hefyd fod angen gwella'r cysylltiadau rhwng yr orsaf fysiau a'r orsaf rheilffordd.

Bydd y maes parcio aml-lawr newydd yn cynnwys 345 o lefydd parcio, gryn dipyn yn llai na’r 418 o leoedd sydd ar y safle presennol.

Mae nodweddion newydd yn y cynlluniau diweddara yn cynnwys:

  • Gwella mynediad i'r briffordd
  • Uwchraddio llwybr beicio newydd
  • Parcio ar gyfer beiciau toiledau cyhoeddus
  • Mannau newid
  • Cyfleusterau gwefru cerbydau trydan
  • Safle tacsis diwygiedig.