Does dim atebion wedi dod i'r amlwg yn dilyn archwiliad i'r llygredd diweddar yn yr Afon Teifi yn Llandudoch.

Dros y pythefnos diwethaf, mae pobl sy'n byw yn agos i'r yr afon wedi bod yn cwyno am arogleuon cryf, gan godi pryderon bod carthion wedi llifo i'r dŵr.

Ond mae ymchwiliadau gan weithwyr Dŵr Cymru a swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi methu dod o hyd i'r ffynhonnell.

“Rydym yn ymwybodol o adroddiadau diweddar am broblemau arogleuon yn ardal Llandudoch,” meddai llefarydd ar ran Dŵr Cymru.

“Rydym wedi gwneud ymchwil yn dilyn y cwynion. Mae ein holl asedion yn yr ardal yn gweithio yn ôl y disgwyl.

“Byddwn yn cefnogi pob asiantaeth arall gydag unrhyw ymchwiliadau er mwyn canfod achos yr arogleuon.”

MWY: 

Fe ddatgelodd llefarydd ar ran CNC fod swyddogion wedi ymweld â gorsaf bwmpio carthion Dŵr Cymru yn Aberteifi ar Fedi 8, yn dilyn problem pŵer.

“Yn ystod eu hymweliad, ni welodd ein swyddogion unrhyw wastraff yn llifo i'r Afon Teifi a a doedd dim effaith weledol ar y dŵr nac arogleuon chwaith.

“Ar ymweliad i'r aber ger Llandudoch, doedd dim tystiolaeth o garthffosiaeth nac arogleuon.

“Yn dilyn cwynion pellach am arogleuon dros y penwythnos, fe wnaeth swyddog amgylchedd archwilio Traeth Poppit a’r aber ar Fedi 13. Ni welwyd unrhyw lygredd nac arogleuon.

“Dydyn ni heb dderbyn unrhyw adroddiadau pellach hyd yn hyn.”

Yr Afon TeifiY Cynghorydd Elizabeth Evans. Llun: Y Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'n anhebyg y bydd eu canfyddiadau’n bodloni’r Cynghorydd Elizabeth Evans, sef arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Ngheredigion.

Fe feirniadodd Ms Evans benaethiaid Dŵr Cymru a Llywodraeth Cymru yn gynharach y mis hwn ar ôl i garthffosiaeth amrwd lifo i'r môr ar hyd arfordir Cymru, yn cynnwys Ceredigion.

Datgelodd data a ddarparwyd gan yr elusen, Surfers Against Sewage, fod gollyngiadau carthion wedi digwydd ger nifer o draethau'r sir, gan gynnwys Traeth Poppit, Traeth Gwyn yng Ngheinewydd a Llangrannog.